LtIEn Skirsnemunės kaimo bendruomenė mail Svetainės medis
www.skirsnemune.lt
Naujienos |KOMENTARAI |Apie bendruomenę |Projektai |SKELBIMAI |2 proc. |Kontaktai |Skirsnemuniečių kūryba
  
VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS
 

PATVIRTINTA Skirsnemunės kaimo bendruomenės tarybos pirmininko 2015 m. kovo 16 d. įsakymu Nr. 1

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ KOMISIJOS DARBO REGLAMENTAS

I. BENDROSIOS NUOSTATOS

1. Šis Viešųjų pirkimų komisijos darbo reglamentas nustato Skirsnemunės kaimo bendruomenė (toliau tekste – Perkančioji organizacija) Viešųjų pirkimų komisijos (toliau - Komisija) funkcijas, teises, pareigas ir atsakomybę, taip pat Komisijos darbo organizavimo tvarką.

II. VEIKLOS TEISINIS PAGRINDAS

2. Komisija savo veikloje vadovaujasi Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais, Viešųjų pirkimų tarnybos direktoriaus įsakymais ar įsakymais patvirtintais privalomo pobūdžio dokumentais, Perkančiosios organizacijos supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklėmis, šiuo Komisijos darbo reglamentu, taip pat Perkančiosios organizacijos vadovo įsakymais ar šiais įsakymais patvirtintais vidaus tvarkomaisiais dokumentais.

III. KOMISIJOS FUNKCIJOS

3. Komisija, atlikdama supaprastintus pirkimus, vykdo šias funkcijas: 3.1. atsižvelgdama į pirkimų vertę ir kitas organizacijos užduotyje nurodytas sąlygas parenka pirkimo būdą bei organizuoja ir atlieka pasirinktą pirkimo būdą atitinkančias procedūras; 3.2. nustato pasiūlymų vertinimo tvarką, vertinimo kriterijus, ekonominio naudingumo kriterijus vartojamų parametrų svarbos koeficientus (jeigu reikalinga) ir kitas pasiūlymų vertinimo sąlygas; 3.3. nustato paraiškų ir pasiūlymų pateikimo terminus, jų pateikimo reikalavimus; 3.4. priima tiekėjų ar rangovų komercinius pasiūlymus; 3.5. nustato ir organizuoja vokų atplėšimo procedūrų tvarką; 3.6. tikrina tiekėjų kvalifikaciją, priima sprendimus dėl tiekėjų kvalifikacinių reikalavimų atitikimo, atrenka tinkamiausius kandidatus; 3.7. vertina tiekėjų pasiūlymus, palygina kandidatų ar dalyvių pateiktų paraiškų ar pasiūlymų mažiausią kainą ir ekonomiškiausią variantą bei pagal tai nustato nugalėtoją; 3.8. teikia sprendimus ir išvadas dėl preliminarios eilės nustatymo (kai ji nustatoma) ir dėl laimėjusio pasiūlymo; 3.9. parengia sutarties projektą; 3.10. Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka nutraukia pirkimų procedūras; 3.11. nagrinėja tiekėjų pretenzijas; 3.12. Viešųjų pirkimų įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka skelbia su pirkimais susijusią informaciją.

IV. KOMISIJOS DARBO ORGANIZAVIMAS

4. Komisiją sudaro ne mažiau kaip 3 Komisijos nariai, įskaitant Komisijos pirmininką. Komisija veikia Perkančiosios organizacijos vardu. Komisijos pirmininkas, kiekvienas Komisijos narys ir ekspertas gali dalyvauti Komisijos darbe tik pasirašęs nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. 5. Komisijos posėdis yra laikomas teisėtu, o jo metu priimti sprendimai galiojančiais, jei posėdyje dalyvauja daugiau kaip pusė visų Komisijos narių. 6. Komisijos veiklai vadovauja Komisijos pirmininkas, kurį skiria Perkančiosios organizacijos pirmininkas. Jei Komisijos pirmininkas dėl svarbių priežasčių negali dalyvauti posėdyje, jį pavaduoja Komisijos pirmininko pavaduotojas, kurį skiria Perkančiosios organizacijos pirmininkas. 7. Komisijos posėdžius Komisijos pirmininko pavedimu organizuoja, juos techniškai aptarnauja ir protokoluoja vienas iš Komisijos narių – Komisijos posėdžių sekretorius. Komisijos posėdžių sekretorius supažindina Komisijos narius su darbotvarke ir/ar parengtais sprendimų projektais. Pasiūlymus dėl Komisijos posėdžio darbotvarkės papildymo ir/ar pakeitimo gali pateikti bet kuris sudarytos Komisijos narys. 8. Komisijos posėdžio darbotvarkė dėl svarbių priežasčių gali būti keičiama Komisijos posėdžio metu, jei už tai balsuoja dauguma Komisijos posėdyje dalyvaujančių Komisijos narių. 9. Komisija sprendimus priima posėdžiuose paprasta balsų dauguma atviru balsavimu. Jei balsai pasiskirsto po lygiai, lemia Komisijos pirmininko balsas, o jei Komisijos pirmininkas posėdyje nedalyvauja – Komisijos pirmininko pavaduotojo balsas. Sprendimą, už kurį Komisijai siūloma balsuoti, teikia Komisijos pirmininkas, o jei Komisijos pirmininkas posėdyje nedalyvauja – Komisijos pirmininko pavaduotojas. 10. Komisijos siūlymu Perkančioji organizacija dalyvauti Komisijos posėdžiuose turi teisę kviesti ekspertus. Ekspertai Komisijos darbe gali dalyvauti prieš tai pasirašę nešališkumo deklaraciją ir konfidencialumo pasižadėjimą. Priimant sprendimus ekspertai nebalsuoja. 11. Komisijos sprendimai įforminami protokolu, kurį pasirašo visi Komisijos posėdyje dalyvavę Komisijos nariai. Protokole nurodomi Komisijos sprendimo motyvai, pateikiami paaiškinimai. Komisijos narys turi teisę kiekvienu svarstomu klausimu pareikšti atskirąją nuomonę, kuri, jeigu nesutampa su daugumos nuomone, įrašoma į Komisijos posėdžio protokolą. 12. Komisija savo sprendimus priima laikydamasi lygiateisiškumo, nediskriminavimo, abipusio pripažinimo, proporcingumo, skaidrumo principų bei konfidencialumo reikalavimų. Priimdama sprendimus Komisija yra savarankiška.

V. KOMISIJOS TEISĖS IR PAREIGOS

13. Komisija, vykdydama jai nustatytas užduotis, be teisių, tiesiogiai numatytų viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose, turi teisę gauti iš Perkančiosios organizacijos darbuotojų informaciją, reikalingą pirkimo procedūroms organizuoti ir/ar atlikti. 14. Komisija privalo vykdyti Komisijai raštu nustatytas užduotis, atlikti viešuosius pirkimus reglamentuojančiuose teisės aktuose numatytas funkcijas ir procedūras

. VI. BAIGIAMOSIOS NUOSTATOS

15. Pranešimai tiekėjams, Viešųjų pirkimų tarnybai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės ir kitiems asmenims yra siunčiami (pateikiami) Perkančiosios organizacijos vardu Komisijos priimtų sprendimų pagrindu. 16. Kiekvienas Komisijos narys asmeniškai yra atsakingas už tai, jei balsavo už neteisėtą sprendimą. 17. Su pirkimais susiję Komisijos sprendimai ir/ar veiksmai skundžiami Lietuvos Respublikos viešųjų pirkimų įstatymo nustatyta tvarka. 18. Su atliktomis pirkimo procedūromis susijusių pirkimo dokumentų saugojimą Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka organizuoja Komisijos sekretorius. ____________________________________

img
Naujienos |KOMENTARAI |Apie bendruomenę |Projektai |SKELBIMAI |2 proc. |Kontaktai |Skirsnemuniečių kūryba

www.skirsnemune.lt

Svetainių kūrimas optimizavimas        Svetainiu tinklapiu kurimas www.proweb.lt optimizavimas